BIURO BUDOWY :

biuro2@inergis.pl    +48 505 193 011
Kadra kierownicza nadzorująca kontrakt z ramienia Wykonawcy:
Kierownika kontraktu Kamil Krysa
Kierownik robót sanitarnych Bartosz Zieliński
Kierownik robót elektrycznych Łukasz Bogacz

 

DYŻUR TELEFONICZNY

– do końca realizacji Projektu

tel. 505 193 011

Poniedziałek     14.00 – 16.00

Środa                  14.00 – 16.00

Piątek                 14.00 – 16.00

Masz pytania?

Sprawdź! Może tutaj znajdziesz na nie odpowiedź?

Najczęściej zadawane pytania FAQ

Czy można jeszcze zapisać się do projektu „Czysta Energia Blisko Krakowa?
Tak, przy czym finalną decyzję podejmuje Gmina (Urząd Gminy) właściwa do miejsca zamieszkania, tam należy się zgłaszać. Wykonawca dokona oceny możliwości technicznej wykonania wnioskowanej instalacji i dopiero na tej podstawie, po konsultacji z Gminami (Zamawiającymi), ukształtowana zostanie finalna lista uczestników, u których zostaną wykonane instalacje.

Kiedy mogę spodziewać się wizyty firmy (Wykonawcy) celem uzgodnienia szczegółów montażu?

Wykonawca skontaktuje się z Mieszkańcem telefonicznie, w terminach określonych w harmonogramie realizacji Umowy, przedstawionym na stronie Projektu: www.bliskokrakowa.inergis.pl, zakładka „Harmonogram”.

Pierwsza rozmowa telefoniczna firmy z Mieszkańcem będzie mieć na celu potwierdzenia dalszej chęci wzięcia udziału w projekcie oraz określenia Państwa oczekiwań co do typu i mocy instalacji. Będziemy kontaktować się z Państwem od 14.04.2020, zgodnie z kolejnością zgłoszeń do Gminy.

Druga rozmowa telefoniczna będzie mieć na celu uzgodnienie terminu wizji projektowej (oceny technicznej) na posesji Mieszkańca.
Wizje projektowe planowo będą realizowane od 11.05.20 do 11.08.2020, nie ma ustalonej kolejności ich przeprowadzania.
Efektem końcowym wizji jest pozytywna lub negatywna ocena techniczna możliwości wykonania danej instalacji (fotowoltaicznej, kolektorów słonecznych, pompy ciepła, kotła na biomasę).

 

Dokładna informacja, jak będzie przebiegała cała procedura uczestnictwa w Projekcie, od pierwszego kontaktu Wykonawcy poprzez wizję w terenie, projekt, montaż i odbiór, została przedstawiona na stronie Stowarzyszenia „Blisko Krakowa” – zakładka „Poradnik Beneficjenta” – „Najważniejsze informacje” –  http://www.czystaenergia.bliskokrakowa.pl/najwazniejsze-informacje/

 

Zgłosiłem Gminie chęć montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 2,5 kW. Czy jest możliwa zmiana tej mocy? Czy w ramach montażu otrzymam falownik 1 czy 3 fazowy?

Zgodnie z Umową wiążącą Wykonawcę z Gminami, określono konkretne ilości i minimalne moce instalacji (patrz tabela poniżej), jak również wymagania dotyczące doboru falowników. Wymagania te określono na etapie przetargu i można zapoznać się z nimi m.in. na stronie internetowej Projektu – http://www.bliskokrakowa.pl/aktualnosci/2019/1308-ogloszenie-o-zamowieniu.html .

Dla instalacji fotowoltaicznych o mocy ok.1,8kWh, ok.2,4kWh oraz ok.3,6kWh Wykonawca będzie montował falowniki 1 fazowe, dla instalacji o wyższych mocach falowniki 3fazowe.
Wykonawca na etapie wizji projektowej w terenie na posesji Mieszkańca oceni możliwości techniczne zmiany mocy instalacji (montażu większej ilości paneli).
Ostateczny „przydział” tej mocy będzie zależny od Gminy, przy uwzględnieniu możliwości, jakie daje poniższa tabela oraz Umowa o dofinansowanie.

TABELA 1. Minimalna* moc instalacji fotowoltaicznej, ilość paneli:
Gmina 19,2 kWp
60 paneli
9,6 kWp
30 paneli
7,8 kWp
25 paneli
6,0 kWp
19 paneli
4,8 kWp
15 paneli
3,6 kWp
12 paneli
3,0 kWp
10 paneli
2,4 kWp
8 paneli
1,8 kWp
6 paneli
Czernichów 1 12 6 13 25 25 1 13 7
Liszki 6 11 16 18 22 17 19 1
Świątniki Górne 8 4 7 6 16 12 8 1
Zabierzów 5 9 30 39 52 7 31 7
Skawina 10 3 10 26 26 46 2 5

*w zależności od wielkości paneli, np. dla paneli o mocy 330W (0,33kWp) każdy, finalna moc instalacji będzie mnożnikiem tej mocy
– stąd zamiast np. 3,6kWp będzie 0,33kWpx12szt=3,96kWp

 

 

Kiedy mogę spodziewać się montażu instalacji?

Jeżeli Mieszkaniec otrzyma pozytywną ocenę techniczną, udaje się z nią do Urzędu Gminy celem podpisania umowy na montaż. Jednym z warunków jej zawarcia jest dokonanie wpłaty wkładu własnego.
Dopiero po przekazaniu przez Gminę informacji o podpisaniu przez Mieszkańca Umowy, Wykonawca skontaktuje się z Mieszkańcem celem uzgodnienia terminu montażu.
Zgodnie z Umową i harmonogramem realizacji, dostępnym także na stronie internetowej www.inergis/bliskokrakowa/, montaże będą realizowane równomierne we wszystkich gminach oraz przy uwzględnieniu czynników pogodowych, nie później niż do 13.09.2021.

Dokładna informacja, jak będzie przebiegała cała procedura uczestnictwa w Projekcie, od pierwszego kontaktu Wykonawcy poprzez wizję w terenie, projekt, montaż i odbiór, została przedstawiona na stronie Stowarzyszenia „Blisko Krakowa” – zakładka „Poradnik Beneficjenta” – „Najważniejsze informacje” –  http://www.czystaenergia.bliskokrakowa.pl/najwazniejsze-informacje/

 

Jaka jest kolejność wykonywania wizji projektowych w terenie oraz montaży?
Umowa wiążąca Wykonawcę z Gminami (Zamawiającymi) nie określa kolejności wykonywania wizji projektowych oraz montaży, zastrzega jedynie, by odbywały się one równomierne we wszystkich gminach oraz przy uwzględnieniu czynników pogodowych oraz zgodnie z harmonogramem realizacji, dostępnym także na stronie internetowej www.inergis/bliskokrakowa/ , zakładka „Harmonogram realizacji” – a więc: wizje nie później niż do 11.08.2020, montaże nie później niż do 13.09.2021.
Warunkiem ustalenia terminu montażu jest podpisanie Umowy przez Mieszkańca z Gminą wraz z przedstawieniem niezbędnych dokumentów, w tym dowodu wpłaty wkładu własnego mieszkańca.

Na jaki koszt powinienem się przygotować? Kiedy i gdzie powinienem dokonać wpłaty za instalację?

Kwestie wysokości kosztów i ich wpłaty Mieszkaniec uzgadnia wyłącznie z Gminą (Urzędem Gminy). Wpłaty dokonuje się na etapie podpisania Umowy
z Gminą, a więc po wizji projektowej firmy (Wykonawcy) w terenie na posesji mieszkańca oraz po uzyskaniu pozytywnej oceny technicznej możliwości wykonania wnioskowanej instalacji.

Szczegółowe informacje zostały przedstawione na stronie Stowarzyszenia „Blisko Krakowa” – zakładka „Poradnik Beneficjenta” – „Najważniejsze informacje” –  http://www.czystaenergia.bliskokrakowa.pl/najwazniejsze-informacje/

Ponadto przed dokonaniem wpłaty, w trakcie wizji projektowej dokonywanej przez firmę (Wykonawcę) może okazać się, że Mieszkaniec będzie zobowiązany we własnym zakresie wykonać pewien zakres prac – np. wykonanie gniazdka elektrycznego w miejscu montażu urządzeń.

 

Czy w ramach wykonywanej instalacji fotowoltaicznej można skorzystać z dopłat do prądu oferowanych przez Tauron z programu „Mój Prąd”?
Po informację w tym zakresie Mieszkaniec powinien zgłosić się do instytucji zarządzającej Programem „Mój Prąd”, to jest do Narodowego Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska (NFGWiOŚ), w tym na stronę internetową https://mojprad.gov.pl/.

 

Chciałbym wziąć udział w Projekcie, ale jestem zainteresowany montażem konkretnych urządzeń, które według mnie są bardzo dobrej jakości.
Czy firma wykonawcza uwzględni moje oczekiwania?
Wykonawca, zgodnie z wiążącą go z Gminami Umową zobowiązany jest to montażu wyłącznie tych urządzeń, które przedstawił na etapie przetargu i które uzyskały pozytywną ocenę Gmin (Zamawiającego).
Wykaz najważniejszych urządzeń (panele fotowoltaiczne, falownik, kolektory słoneczne, zbiornik, pompy ciepła, kotły na biomasę), wraz z ich parametrami technicznymi i przedstawieniem marki (producenta) można znaleźć na stronie internetowej Wykonawcy – https://bliskokrakowa.inergis.pl/

 

Czy jeśli na etapie wizji projektowej (oceny technicznej) okaże się, że muszę wykonać we własnym zakresie pewne prace i jednak, mimo wstępnej deklaracji, nie będę w stanie ich wykonać, czy mogę liczyć na pomoc firmy (Wykonawcy)?
Wykonawca może udzielić Mieszkańcowi pomocy w tym zakresie, byle nastąpiło to przed wyznaczonym Mieszkańcowi terminem na wykonanie przez niego dodatkowych prac.
W tym celu zachęcamy do bezpośredniego kontaktu, według informacji zawartych na stronie internetowej Wykonawcy, zakładka „Kontakt” – https://bliskokrakowa.inergis.pl/

 

Mam nowo wykonany dach, z gwarancją. Czy montaż paneli fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych naraża mnie na utratę gwarancji?
Wykonawca nie zna warunków gwarancji, jakie zostały udzielone Mieszkańcowi przez wykonawcę pokrycia dachowego. Wykonawca udostępnił natomiast na stronie internetowej Projektu – https://bliskokrakowa.inergis.pl/ – szczegółowe informacje dotyczące sposobu mocowania paneli / kolektorów słonecznych do połaci dachowej.

 

Zastanawiałem się nad sposobem poprowadzenia przewodów z dachu do urządzenia (od kolektorów do zbiornika / od paneli do falownika).
W jaki sposób firma poprowadzi przewody? Czy firma montażowa wykona estetyczną osłonę tak, aby zakryć przewody lub wkuje przewody w ścianę / elewację?

Wykonawca montuje urządzenia i materiały według wymagań, jakie na etapie przetargu określiła Gmina. Wszelkie przewody w świetle tych wytycznych Wykonawca będzie prowadził po wierzchu ściany / elewacji (natynkowo),

  • w rurach osłonowych, białych (przewody elektryczne wewnątrz budynku),
  • w peszlach, czarnych, odpornych na UV (przewody elektryczne na zewnątrz budynku)
  • w osłonach fabrycznych (przewody (rury) od kolektorów słonecznych).

Możliwe jest także prowadzenie przewodów przewodem technicznym (czyli np. wewnątrz kominów), o ile na etapie wizji projektowej w terenie dany przewód zostanie zakwalifikowany jako możliwy do wykorzystania.

Trasy prowadzenia wszelkich przewodów Wykonawca uzgodni z Mieszkańcem podczas wizji projektowej w terenie z zastrzeżeniem, iż trasa ta powinna być możliwie najkrótsza.

Ewentualne osłony estetyczne mogą zostać zamontowane przez Wykonawcę na koszt i ryzyko Mieszkańca (poza zakresem Projektu).

Szczegółowe warunki, jakie winien jest spełnić Wykonawca odnośnie jakości prac montażowych, można znaleźć w dokumentacji przetargowej, dostępnej na stronie http://www.bliskokrakowa.pl/aktualnosci/2019/1308-ogloszenie-o-zamowieniu.html

 

Czy po wykonaniu instalacji odnawialnego źródła energii (kotły, kolektory, fotowoltaika, pompy ciepła) mogę skorzystać z ulgi podatkowej przy rocznym rozliczeniu podatku (PIT)?
Informację w tym zakresie Mieszkaniec może uzyskać w urzędzie skarbowym. Wykonawca nie ma wiedzy w tym zakresie, kwestie te są traktowane bowiem indywidualnie, w zależności od danego urzędu skarbowego.

 

Jakie są warunki, szczególnie długość gwarancji, jaką Wykonawca udziela na wykonaną instalację?
  1. Na wykonane zestawy instalacji fotowoltaicznych, w tym urządzenia, udzielimy 84 miesięcy (7 lat) gwarancji i rękojmi za wady, licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.  Dłuższa gwarancja obowiązuje natomiast na falownik – 10 lat, oraz moduły (panele) fotowoltaiczne – 12 lat wraz z gwarancją spadku mocy nie większego niż 3% na przestrzeni pierwszych 2 lat pracy i 0,7% spadku w ciągu roku przez kolejne 23 lata.
  2. Na wykonane zestawy instalacji kolektorów słonecznych, pomp ciepła, kotłów na biomasę, w tym urządzenia, udzielimy 60 miesięcy (5 lat) gwarancji i rękojmi za wady, licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.

Dzień odbioru końcowego jest dniem zakończenia inwestycji, zgodnie z Umową nie później niż 13.09.2021.

Szczegółowe warunki gwarancyjne określa dokumentacja przetargowa, dostępna na stronie internetowej Projektu http://www.bliskokrakowa.pl/aktualnosci/2019/1308-ogloszenie-o-zamowieniu.html

 

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie, napisz do nas.

Zgody